หลวงปู่จาม มหาปุญโญ กับการสร้าง"พระพุทธมหาปุญญาบารมี"ครั้งแรกในศตวรรษ"

<< < (43/413) > >>

krukee:
ขออนุโมทนาครับ

 :b24: :b24: :b24:

ViboonR:
ขออนุโมทนาในบุญที่ตั้งใจครับ

วิบูลย์

PATRIX:
มีผู้สอบถามถึงว่า ครั้งนี้เป็นการสร้างพระพุทธรูปครั้งแรกหรือไม่ ?
 
  วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๗ ภายหลังจากฉันจังหันแล้ว องค์หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ พร้อมกับผู้เขียน (พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว)
รับนิมนต์ของโยมขึ้นวัดภูกะโล้น แสนวิไลบ้านบาก เพื่อรับการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปที่องค์หลวงปู่ได้ปั้นหล่อไว้แต่ปี ๒๕๒๕
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒  ครั้งแรกนั้นองค์ท่านขึ้นไปเมื่อหน้าร้อนปี ๔๕ แล้วก็มาปีนี้ (ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นปี ๒๕๕๐)

  คณะญาติโยมที่ทำการบูรณะทาสีใหม่ ก็จัดถวายบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนมาลัยและน้ำหอม  จากนั้นผู้เขียนก็นำไหว้พระสวดมนต์
มีบท   อรหํ
       นโม  ๓  จบ
       อิติปิโสฯ กาเยน
       พุทฺธํฯ
       นตฺถิ เมฯ
       นโม เมฯ
       อุกาสฯ
       แผ่เมตตา

  จากนั้น คณะญาติโยมจากศรีสะเกษ ได้ถวายผ้าไตรจีวร ๑ ชุดไตร แต่องค์หลวงปู่จาม ท่านแบ่งรับแบ่งสู้
บอกให้โยมได้ถวายแก่ผู้เขียนผู้เป็นพระติดตาม
  รับแล้วท่านบอกให้พร
  จากนั้นก็นั่งสักพัก พอประมาณจึงได้กลับวัด
  เรื่องที่น่าแปลก ก็คือ
  องค์หลวงปู่ได้อ่านพระนามของพระพุทธรูปว่า "พระพุทธสิริธรรมเมธี" ถึง ๓ ครั้ง
โยมที่ไปด้วยก็อ่านว่า "พระพุทธศรีธรรมิกราช"  อันนี้เป็นความไม่เข้าใจของโยม
แต่ผู้เขียนผู้เป็นพระติดตามนั้น เข้าใจดีว่าอะไรคือความประสงค์ขององค์หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

  จากนั้นเมื่อหลวงปู่ได้พักผ่อนจำวัดในช่วงสายแล้ว ในช่วงบ่ายผู้เขียนได้เข้ากราบเรียนกับองค์หลวงปู่จามว่า
"เกล้ากระผม พาญาติโยมนำสวดมนต์ไหว้พระบนภูกะโล้นนั้นเป็นอย่างใดบ้างครับ"
  องค์ท่านว่า "ดีแล้ว แต่ต้องสวดบทพุทธานุภาเวนะด้วย"
  แล้วองค์ท่านก็ได้สอบถามว่า "เป็นความคิดของใคร ? ที่จัดการบูรณะทาสีวัดใหม่"
  เรียนตอบท่านว่า "เกล้ากระผมเองครับ เห็นพร้อมกับคณะหมู่ญาติโยมจากร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ร่วมกัน
ขอโอกาสต่อเจ้าวัดภูกะโล้นแล้ว ท่านพระอาจารย์แสน (ฐานงฺกโร) ก็อนุเคราะห์ดีมากครับ
แล้วก็คิดว่าจะบูรณะตลอดไป  เมื่อสีซีดสีเศร้าหมองแล้ว และอีกอย่างก็คิดจะสร้างพระพุทธรูปด้วยทองเหลือง
และขอพระนามพระศรีธรรมิกราช เป็นชื่อพระพุทธรูปด้วยนะครับ"
  ท่านก็ว่า "เออ ... ตามใจสูเจ้าเถ๊อะ จะสร้างกี่องค์"
  เรียนว่า "ก็สุดแท้แต่โยมเขาจักต้องการอยากได้"

  สรุปว่า จากข้อเขียนในหนังสือธรรมประวัติ หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ นั้น
การสร้างพระพุทธรูป ท่านนิยมสร้างอยู่ แต่พระพุทธรูปที่กราบขอพระนามจากท่านที่ชื่อว่า "พระศรีธรรมิกราช"
ออกในนามวัดภูกะโล้น มิได้ออกในนามวัดป่าวิเวกวัฒนารามแต่ประการใด

PATRIX:
คติการสร้างพระพุทธรูป

พระพุทธรูป เป็นปฏิมากรอุเทสิกะสื่อ
พระพุทธคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อได้กราบไหว้ ได้บูชา ได้นมัสการ
ก็เป็นเหตุที่ทำให้จิตใจผ่อ​งใส มีความสุข จิตใจสบาย
มีปีติอิ่มใจ ได้สำนึกคิด
นับว่าเป็นผลที่พระพุทธคุณเ​กิดขึ้นแก่จิตใจของเราชุ่มชื่นสุขสงบ

เหตุนี้ การสร้างพระพุทธรูปจึงสร้าง​ให้มีลักษณะสงบ
แย้มโอษฐ์ด้วยเมตตา มีกิริยาลักษณะหลุดพ้น
นิ่งสงบ เป็นอิสระ ไม่ยึดติดโลก
อยู่เหนือทุกข์ เป็นคติที่พึ่ง เป็นสื่อพระพุทธคุณ

ข้อนี้เองที่มุ่งให้เกิด คือ ให้เกิดผลต่อจิตใจของผู้กรา​บไหว้นมัสการ
จิตที่มีศรัทธาปสาทะ และความผ่องใสของจิตใจ
นับเป็นจุดเริ่มของการศึกษา​และพัฒนาจิตใจตามหลักธรรมคำ​สั่งสอน
เจริญพร้อมไปด้วยพระพุทธคุณ​ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
อันเป็นคุณเป็นเดชะบารมีสืบ​ไป

PATRIX:
ลูกขอบูชาเหนือเศียรเกล้าฯ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว